มูลค่าหุ้นกับราคาหุ้น

ขอสัก Like นะครับ

financial-statement

เมื่่อพูดถึงราคาหุ้นและมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เราควรรู้จักสิ่งต่อไปนี้

1. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หรือมูลค่าพาร์ (Par Value)

คือ มูลค่าของหุ้นที่แจ้งไว้ตอนจดทะเบียนบริษัท เวลานำหุ้นออกขายจริง อาจจะขายได้มากกว่ามูลค่าพาร์ ในกรณีที่บางบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ผ่านมาผลประกอบการไม่ค่อยดีนัก ราคาของหุ้นเพิ่มทุนอาจต่ำกว่ามูลค่าพาร์ ก็เป็นไปได้

2. มูลค่าทางบัญชี (Book Value)

คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น คำนวณจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นหารด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน มูลค่าทางบัญชีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิของบริษัท หากมีกำไรสุทธิทุกปี จะทำให้มีกำไรสะสมมาก   ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เพิ่มขึ้นนั่นเอง

มูลค่าทางบัญชี

3. มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value)

คือ มูลค่าเนื้อแท้ของกิจการ มูลค่าที่แท้จริงสูง หมายถึง กิจการมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตได้มาก เป็นมูลค่าที่นักลงทุนแนววีไอต้องการทราบ แต่การคำนวณมูลค่าที่แท้จริงนั้นมีหลายวิธี มีสมมติฐานต่างๆ มากมาย และที่สำคัญ คือ ขึ้นอยู่กับมุมมองอนาคตของกิจการ ซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยนักลงทุนแนววีไอจะเข้าซื้อหุ้นเมือราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง Undervaluedโดยเพื่อ margin of safety และขายหุ้นเมือราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง Overvalued

เล่นหุ้นแนวVI

4. ราคาหุ้นในตลาด (Market Price)

คือ ราคาหุ้นที่ขึ้นหรือลงโดยมีปัจจัยมาจากนักลงทุนในตลาด ในระยะสั้นราคาหุ้นมักไม่นิ่งและมีความผันผวนอย่างมาก นักลงทุนแนววีไอจะให้ความสำคัญกับราคาหุ้นในตลาดเป็นอันดับท้ายๆ จะเน้นการดูมูลค่าที่แท้จริง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาตลาดเพื่อการตัดสินใจ แต่ในทางกลับกันนักเล่นหุ้นแนวเทคนิคจะให้ความสำคัญกับราคาหุ้นในตลาดแล้วนำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาหุ้นในอนาคต แล้วเข้าเกร็งกำไรในหุ้น

เปิดบัญชีเล่นหุ้นexness

Investor Note